SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky

Tatra Academy 2024: Zapni focus mode

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
  1. otvorenie Študentského účtu v období od 28. 3. 2024 do 24. 11. 2024 – 23:59 hod. cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB alebo
  2. zriadenie identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií v období od 28. 3. 2024 do 24. 11. 2024 – 23:59 hod. pre klientov, ktorí už mali Detský účet
  3. klient v období od 3. 4. 2023 do začiatku kampane nemal v Tatra banke vedený žiaden Študentský účet
  (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
 2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje splnenie Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia

 1. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia
 2. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie:
  Tatra banka, a.s. po splnení Podmienok verejného prísľubu automaticky pripíše na jeho Študentský účet odmenu vo výške 40 EUR najneskôr do 7 pracovných dní od otvorenia Študentského účtu, do 7 pracovných dní od predloženia potvrdenia o návšteve školy alebo do 7 pracovných dní od zriadenia identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií.
 3. Pre účely Verejného prísľubu sa Študentským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť pre účely tohto Verejného prísľubu predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 30 dní od otvorenia účtu.
 4. Pre účely Verejného prísľubu sa Detským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku.
 5. Tatra banka, a.s. po splnení Podmienok verejného prísľubu pripíše odmenu vo výške 40 EUR len na jeden Študentský účet a to ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho Študentského účtu, klient nemá nárok na pripísanie odmeny za ďalší otvorený Študentský účet.

III. Trvanie Verejného prísľubu

 1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 28. 3. 2024 do 24. 11. 2024.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatraacademy.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.
 2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. a Tatra-Leasing.

V Bratislave, dňa 28. 3. 2024

Happy Week podmienky

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
  1. odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 14. 4. 2024 a nezruší si ho do 8. 5. 2024,
  2. odporúčajúci klient odporučí kamarátovi (ďalej len „odporúčaná osoba“) otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom Internet bankinguTB/mobilnej aplikácie Tatra banky/newslettera na stránke www.tatraacademy.sk alebo na svoj email po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk,
  3. odporúčaná osoba po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní na stránke www.tatraacademy.sk v časti „Happy Week“ svoju emailovú adresu a svoje telefónne číslo, ktoré musí byť identické s telefónnym číslom, ktoré odporúčaná osoba následne uvedie pri otváraní Študentského účtu,
  4. odporúčaná osoba si následne otvorí Študentský účet cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB v termíne od 15. 4. – 28. 4. 2024 – 23:59 hod.; na novootvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky kampane „Tatra Academy 2024 Zapni focus mode“ dostupné na: https://www.tatrabanka.sk/tatraacademy/sutazne-podmienky.html
  (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
 2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie: Tatra banka, a.s. po splnení podmienok Verejného prísľubu pripíše odporúčajúcemu klientovi odmenu vo výške 30 EUR na jeho Študentský účet, najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia trvania Verejného prísľubu. V prípade, že má klient viacero Študentských účtov, odmena 30 EUR mu bude pripísaná na Študentský účet s najnižším retailovým číslom účtu (t.j. najnižší BBAN kód účtu).
 2. V prípade, že odporúčaná osoba klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 30 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa bodu 1. písm. c) týchto Podmienok verejného prísľubu.
 3. Zadaný email sa musí zhodovať s emailom, na ktorý sa klientovi zasielajú výpisy zo Študentského účtu.
 4. Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne je 1 500 EUR.
 5. Pre účely Verejného prísľubu sa Študentským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť pre účely tohto Verejného prísľubu predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 30 dní od otvorenia účtu.

III. Trvanie Verejného prísľubu

 1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 15. 4. 2024 – 28. 4. 2024.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatraacademy.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.
 2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a.s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. a Tatra-Leasing.

V Bratislave, dňa 15. 4. 2024

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
  1. odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 5. 5. 2024 a nezruší si ho do 26. 5. 2024,
  2. odporúčajúci klient odporučí kamarátovi (ďalej len „odporúčaná osoba“) otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom Internet bankinguTB/mobilnej aplikácie Tatra banky/newslettera na stránke www.tatraacademy.sk alebo na svoj email po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk,
  3. odporúčaná osoba po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní na stránke www.tatraacademy.sk v časti „Happy Week“ svoju emailovú adresu a svoje telefónne číslo, ktoré musí byť identické s telefónnym číslom, ktoré odporúčaná osoba následne uvedie pri otváraní Študentského účtu,
  4. odporúčaná osoba si následne otvorí Študentský účet cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB v termíne od 6. 5. – 19. 5. 2024 – 23:59 hod.; na novootvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky kampane „Tatra Academy 2024 Zapni focus mode“ dostupné na: https://www.tatrabanka.sk/tatraacademy/sutazne-podmienky.html
  (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
 2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie: Tatra banka, a.s. po splnení podmienok Verejného prísľubu pripíše odporúčajúcemu klientovi odmenu vo výške 20 EUR na jeho Študentský účet, najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia trvania Verejného prísľubu. V prípade, že má klient viacero Študentských účtov, odmena 20 EUR mu bude pripísaná na Študentský účet s najnižším retailovým číslom účtu (t.j. najnižší BBAN kód účtu).
 2. V prípade, že odporúčaná osoba klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 20 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa bodu 1. písm. c) týchto Podmienok verejného prísľubu.
 3. Zadaný email sa musí zhodovať s emailom, na ktorý sa klientovi zasielajú výpisy zo Študentského účtu.
 4. Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne je 1 000 EUR.
 5. Pre účely Verejného prísľubu sa Študentským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť pre účely tohto Verejného prísľubu predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 30 dní od otvorenia účtu.

III. Trvanie Verejného prísľubu

 1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 6. 5. 2024 – 19. 5. 2024.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatraacademy.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.
 2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a.s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. a Tatra-Leasing.

V Bratislave, dňa 6. 5. 2024

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
  1. odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 26. 5. 2024 a nezruší si ho do 9. 6. 2024,
  2. odporúčajúci klient odporučí kamarátovi (ďalej len „odporúčaná osoba“) otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom Internet bankinguTB/mobilnej aplikácie Tatra banky/newslettera na stránke www.tatraacademy.sk alebo na svoj email po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk,
  3. odporúčaná osoba po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní na stránke www.tatraacademy.sk v časti „Happy Week“ svoju emailovú adresu a svoje telefónne číslo, ktoré musí byť identické s telefónnym číslom, ktoré odporúčaná osoba následne uvedie pri otváraní Študentského účtu,
  4. odporúčaná osoba si následne otvorí Študentský účet cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB v termíne od 27. 5. – 2. 6. 2024 – 23:59 hod.; na novootvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky kampane „Tatra Academy 2024 Zapni focus mode“ dostupné na: https://www.tatrabanka.sk/tatraacademy/sutazne-podmienky.html
  (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
 2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie: Tatra banka, a.s. po splnení podmienok Verejného prísľubu pripíše odporúčajúcemu klientovi odmenu vo výške 30 EUR na jeho Študentský účet, najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia trvania Verejného prísľubu. V prípade, že má klient viacero Študentských účtov, odmena 30 EUR mu bude pripísaná na Študentský účet s najnižším retailovým číslom účtu (t.j. najnižší BBAN kód účtu).
 2. V prípade, že odporúčaná osoba klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 30 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa bodu 1. písm. c) týchto Podmienok verejného prísľubu.
 3. Zadaný email sa musí zhodovať s emailom, na ktorý sa klientovi zasielajú výpisy zo Študentského účtu.
 4. Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne je 1 500 EUR.
 5. Pre účely Verejného prísľubu sa Študentským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť pre účely tohto Verejného prísľubu predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 30 dní od otvorenia účtu.

III. Trvanie Verejného prísľubu

 1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 27. 5. 2024 – 2. 6. 2024.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatraacademy.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.
 2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a.s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. a Tatra-Leasing.

V Bratislave, dňa 27. 5. 2024

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:
  1. odporúčajúci klient si otvoril Študentský účet najneskôr do 16. 6. 2024 a nezruší si ho do 30. 6. 2024,
  2. odporúčajúci klient odporučí kamarátovi (ďalej len „odporúčaná osoba“) otvoriť si Študentský účet v Tatra banke tým, že mu zašle hyperlink, ktorý získa prostredníctvom Internet bankinguTB/mobilnej aplikácie Tatra banky/newslettera na stránke www.tatraacademy.sk alebo na svoj email po vyplnení a odoslaní formulára na www.tatraacademy.sk,
  3. odporúčaná osoba po kliknutí na zaslaný hyperlink vyplní na stránke www.tatraacademy.sk v časti „Happy Week“ svoju emailovú adresu a svoje telefónne číslo, ktoré musí byť identické s telefónnym číslom, ktoré odporúčaná osoba následne uvedie pri otváraní Študentského účtu,
  4. odporúčaná osoba si následne otvorí Študentský účet cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez Internet bankingTB v termíne od 17. 6. – 23. 6. 2024 – 23:59 hod.; na novootvorený Študentský účet sa vzťahujú podmienky kampane „Tatra Academy 2024 Zapni focus mode“ dostupné na: https://www.tatrabanka.sk/tatraacademy/sutazne-podmienky.html
  (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).
 2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia

 1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu, nasledovné zvýhodnenie: Tatra banka, a.s. po splnení podmienok Verejného prísľubu pripíše odporúčajúcemu klientovi odmenu vo výške 20 EUR na jeho Študentský účet, najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia trvania Verejného prísľubu. V prípade, že má klient viacero Študentských účtov, odmena 20 EUR mu bude pripísaná na Študentský účet s najnižším retailovým číslom účtu (t.j. najnižší BBAN kód účtu).
 2. V prípade, že odporúčaná osoba klikne na viaceré hyperlinky zaslané rôznymi odporúčajúcimi klientmi a vyplní a odošle viaceré formuláre, odmena 20 EUR bude pripísaná odporúčajúcemu klientovi, ktorého hyperlink kamarát použil (klikol naň) ako posledný a následne vyplnil a odoslal svoje osobné údaje podľa bodu 1. písm. c) týchto Podmienok verejného prísľubu.
 3. Zadaný email sa musí zhodovať s emailom, na ktorý sa klientovi zasielajú výpisy zo Študentského účtu.
 4. Maximálna výška odmeny, ktorú môže odporúčajúci klient celkovo získať za všetky odporúčania spoločne je 1 000 EUR.
 5. Pre účely Verejného prísľubu sa Študentským účtom rozumie Účet pre modrú planétuTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť pre účely tohto Verejného prísľubu predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 30 dní od otvorenia účtu.

III. Trvanie Verejného prísľubu

 1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 17. 6. – 23. 6. 2024.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatraacademy.sk. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.
 2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a.s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a.s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. a Tatra-Leasing.

V Bratislave, dňa 17. 6. 2024