Kontakty

Prevádzkovateľ

Obchodné meno:
Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava 1
Právna forma: akciová
spoločnosť
Register: Obchodný register
Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

DIALOG Live *1100

Z pevnej linky volajte na číslo:
0800 00 1100
Zo zahraničia použite číslo:
+421 2/5919 1000
Adresa elektronickej pošty:
[email protected]

Adresa

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P. O. Box 42
850 05 Bratislava 55